Hãy đến Nhật Bản

Pick Up

post
Hãy đến Nhật Bản Vol. 2 Kinh tế – Chính trị Nhật Bản

Chúng tôi xin tóm tắt kinh tế – chính trị Nhật Bản. Chính trị Hiến pháp Nhật Bản có 3 nguyên tắc chính, đó là “nhân...

Chúng tôi xin tóm tắt kinh tế – chính trị Nhật Bản. Chính trị Hiến pháp Nhật Bản có 3 nguyên tắc chính, đó là “nhân...

post
Hãy đến Nhật Bản Vol. 3 Thiên tai

Nhật Bản là một đất nước có nhiều thiên tai. Có rất nhiều trận động đất. Ngoài trận động đất Hanshin năm 1995 (6.334...

Nhật Bản là một đất nước có nhiều thiên tai. Có rất nhiều trận động đất. Ngoài trận động đất Hanshin năm 1995 (6.334...